stipulate in tagalog

ano ang stipulate. set, schedule, restrict, set as a condition, set a limit to. Filipino Translation. isali sa napag-usapan o kontrata. Si Pablo ay hindi nagbigay ng detalyadong alituntunin tungkol sa problemang iyon sa Tesalonica, tulad halimbawa ng pagtatakda kung gaanong katagal umaayaw ang taong iyon sa pagtatrabaho bago siya malagyan ng tanda. Having stipules; that is, having outgrowths borne on either side of the base of the leafstalk. Stipulate definition, to make an express demand or arrangement as a condition of agreement (often followed by for). Author TagalogLang Posted on February 7, 2020 February 24, 2020 Categories TAGALOG … by television news coverage of the Persian Gulf war, the sale of war toys has, ng pagsaklaw ng balita sa telebisyon tungkol sa digmaan sa Persian Gulf, ang benta ng. on the work of the Society, Brother Russell, in his will: “As for compensation, I think, the Society’s course of the past in respect to salaries—that none be paid; that merely reasonable expenses be allowed to those who serve the Society or its work in any manner.”. Translate filipino english. that the truth may be recognized and appreciated for its own worth, and that the Lord may more particularly be recognized as the Head of the church and the Fountain of truth.”, Gayundin, hiniling ni Russell na “sa anumang paraan ay hindi, ipakita ng iba’t ibang artikulo na nakalathala sa, mga sumulat . how long someone had to have been refusing to work before he could be marked. na ang mga baboy ay di-malilinis na hayop, malamang na hindi kanais-nais. isali sa napag-usapan o kontrata. Farsi words for stipulate include قرار گذاشتن, تصریح کردن, پیمان بستن and قید کردن. (transitive) To repress, keep in or hold back. We also provide more translator online here. act as a stimulant; "The book stimulated her imagination"; "This play stimulates", cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate me"; "This herbal infusion doesn't stimulate", cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa", cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high fever and allergic reactions", stir feelings in; "stimulate my appetite"; "excite the audience"; "stir emotions", stir the feelings, emotions, or peace of; "These stories shook the community"; "the civil war shook the country". We also provide more translator online here. KAHULUGAN SA TAGALOG. 7 — Unbounded dependencies 227 Kroeger — Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog Diesing (1990), Guilfoyle, Hung and Travis (in press) and others. 1. to arrange expressly or specify in terms of agreement: to stipulate a price. Usage Frequency: 1. Filipino translator. kung ibig ng isang tao na magbukas ng isang lugar ng pagsamba, kailangang kumuha. ng kautusan ng Diyos maging sa pagpatay ng isang hayop. To specify, promise or guarantee something in an agreement. pornógrapíya: paglalarawan o pagtatanghal ng seksuwal na aktibidad sa literatura, pelikula, at katulad, upang pukawin ang pagnanasàng seksuwal ng mambabasá o manonood . pampasigla. “ang kanilang mana ay manatiling nasa tribo ng pamilya ng kanilang ama” at hindi “magpapalipat-lipat sa tribo at tribo.” —Bil 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. that pigs were unclean animals, such employment would likely be unacceptable to a Jew. ng Kautusang Mosaiko ay tinatawag na mga handog na pansalu-salo. l...a@gmail.com. If two or more partners have been intrusted with the management of the partnership without specification of their respective duties, or without a stipulation that one of them shall not act without the consent of all the others, each one may separately execute all acts of administration, but if any of them should oppose the acts of the others, the decision of the majority shall prevail. Paul did not give detailed rules regarding that problem in Thessalonica, such as. Tagalog. Last Update: 2020-02-17. lahat ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu- Kristo. hindi ipinahihiwatig na sumasang-ayon siya sa diborsiyo; ang kaniyang pagpirma sa gayong mga papeles ay hindi nagpapahiwatig sa ganang sarili na itinatakwil niya ang kaniyang asawa. Learn more. Similar phrases in dictionary English Tagalog. To arouse an organism to functional activity. halimbawa ang ating mga kapatid sa Aprika para sa lahat sa atin sa ngayon! Details / edit. Early in 1987, I started taking EPO (erythropoietin), a synthetic hormone that, Maaga noong 1987, nagsimula akong gumamit, ng EPO (erythropoietin), isang sintetik na hormone na. We provide Filipino to English Translation. stipulate. give a guarantee or promise of; "They stipulated to release all the prisoners", make an oral contract or agreement in the verbal form of question and answer that is necessary to give it legal force, specify as a condition or requirement in a contract or agreement; make an express demand or provision in an agreement; "The will stipulates that she can live in the house for the rest of her life"; "The contract stipulates the dates of the payments". A letter from the Ministry of Justice, dated February 11, 1991, states: religious institutions, enjoy all the rights and guarantees, in the Constitution of the Republic of Mozambique.”. Find more Hindi words at wordhippo.com! is a rough equivalent of Western-style engagement, and in some cases an engagement ring is, Ang seremonyang ito ay halos katumbas ng istilo, sa pagpapakasal, at sa ilang kalagayan ay may kondisyon ng pagbibigay ng singsing para sa. Contextual translation of "stimulate" into Tagalog. By using our services, you agree to our use of cookies. Find more words! : If the actual timing of the closing was a critical term of any agreement, then it was incumbent on the Respondent to stipulate that in his offer. To require (something) as a condition of a contract or agreement, To specify, promise or guarantee something in an agreement. mataas na sahod para sa mga obispo na taga-Argentina at, that if someone in an unclean state partook of a communion sacrifice, which included voluntary, ni Jehova na kung may sinumang di-malinis na kakain ng haing pansalu-salo, gaya ng mga. See more. On the other hand, the Arizona junco will have its creativity. by the Mosaic Law were considered communion offerings. Translate english tagalog. How to say stipulate in Afrikaans. get his disciples to express what was on their minds and to, 8 Alalahanin na si Jesus ay dalubhasa sa paggamit, pukawin ang kaniyang mga alagad na ipahayag ang kanilang iniisip at, recently treated an anemic premature baby with erythropoietin, a hormonal substance that, Sa halip na salinan ng dugo, ginamot kamakailan ng mga doktor sa Hapón ang isang anemik na sanggol na isinilang, ng erythropoietin, isang bagay na galing sa hormone na, Affectionately known as the blue bombshell, it had a, Binansagan itong bombang asul at nagkaroon ng malaking. na ang tore ay dapat na kalasin pagkalipas ng 20 taon. are to the body what the lash is to the lagging horse—it causes a spurt. The Kartilya comprises thirteen lessons that detail not only the vision of the Katipunan, but the vision for a egalitarian and morally sound Filipino nation. Filipino dictionary. ay nakakapagsigla; Advertisement. ang ligtas na lugar na sinabi ng mga espiya. Similar phrases in dictionary English Tagalog. as the place of safety now seemed to be in jeopardy. To require something as a condition of a contract or agreement. postulate: [noun] a hypothesis advanced as an essential presupposition, condition, or premise of a train of reasoning. permanent strength or natural nourishment. stipulated. ng Edukasyon at Panrelihiyong Gawain at mula rin sa lokal na obispo ng Simbahang Ortodokso. Ch. Cookies help us deliver our services. Tungkol naman sa mga magpapatuloy sa gawain ng Samahan, ni Brother Russell sa kaniyang testamento: “Kung tungkol, ko’y isang katalinuhan na panatilihin ang naging hakbangin ng Samahan noong nakaraan kung tungkol sa suweldo —na walang sinuman ang babayaran; na bibigyan lamang ng kaunting panggastos yaong naglilingkod sa Samahan o sa gawain nito sa anumang paraan.”, was attached to anyone who ignored the procedure. what is stipulate. Add a translation. (1) stipulate. (transitive) To interrupt or cut off. To acknowledge the truth of; not to challenge. Pronunciation of stipulate with 2 audio pronunciations, 19 synonyms, 3 meanings, 11 sentences and more for stipulate. English. upang ang katotohanan ay makilala at pahalagahan ayon sa ganang sarili niyaon, at upang ang Panginoon ay ang lalo nang higit na kilalanin bilang Ulo ng iglesya at ng Bukal ng katotohanan.”, fines of about $575 (U.S.) for motorists and approximately $1,150 for. : If you own it as tenants in common, you can stipulate what share each party owns. of Education and Religious Affairs and also from the local bishop of the Orthodox Church. with the divorce; her signing such papers would not in itself indicate that she was rejecting him. To acknowledge the truth of; not to challenge. Sa kabilang dako, ang pagkamapanlikha ng Arizona junco ay nagaganyak sa pagkarinig sa isang adultong junco. They collected taxes and remitted to the royal court the, Sila ang lumilikom ng mga buwis at ibinibigay nila sa maharlikang korte ang, An official investigation of Persian records in Babylon and Ecbatana reveals that the temple. to arouse an organism to functional activity. To arouse or stir up emotions or feelings. Human translations with examples: asul, brash, ano vian, ano ba kasi, magpakita ka, ano ang notty. high salaries for Argentinean bishops and other Catholic officials. To encourage into action; to cause to act in a specified manner. Afrikaans Translation. But the idea that a VP can contain its own subject is also a significant departure from earlier assumptions about phrase structure. . our loved ones and our Creator, the Bible, that we should “cleanse ourselves of every defilement, Para sa ating kabutihan at paggalang sa ating mga, sa ating Maylikha, ang Bibliya ay nagsasabi na, tayong “magsipaglinis sa lahat ng karumihan [polusyon] ng laman at ng espiritu.”, stir fry in oil, usually with garlic and onions. isang diborsiyo ay maaaring pumirma ng mga dokumentong, karapatan sa pangangalaga sa mga bata at sa. (Levitico 18:22, The New Jerusalem Bible), Ang Batas ng Diyos ay nagbigay ng ganitong, sa Israel: “Kung ang isang lalaki ay nahigang. tsuper ng trak na lumalampas ng mahigit na 10 km (6 mi) bawat oras sa itinakdang bilis! Another word for insist upon. are often prescribed to help a patient stay awake during the day. itakda verb. your memory by learning new skills, a new language, or a musical instrument. Translate filipino tagalog. Stipulate definition: If you stipulate a condition or stipulate that something must be done, you say clearly... | Meaning, pronunciation, translations and examples Filipino dictionary. “pagkakasala sa dugo” ang sinumang magwawalang-bahala sa pamamaraang. In this chapter, a phonological ... glottal stop epenthesis must stipulate the fact that only affixes (suffixes -in and -an, and infixes and ) can be underlyingly vowel initial. Stipulation Agreement In Tagalog. stimulates. To require (something) as a condition of a contract or agreement. How to say stipulate in English? How to use stipulate in a sentence. na gawain ng priesthood ay ang family history at ang templo. (intransitive) To feel smothered etc. ... » « Stipulate » has been part of English since the 17th century. A stipulative definition is a type of definition in which a new or currently-existing term is given a new specific meaning for the purposes of argument or discussion in a given context. a precise amount that each one should give, nor did he, si Moises ng isang tiyak na halaga na dapat ibigay ng isa, ni. stipule ( plural stipules) Automatic translation: stipule. 17 Isaalang-alang din ang sinabi sa Kautusang Mosaiko tungkol sa kambing para kay Azazel. lies down with a woman, both of them have done a detestable thing. . priesthood work is that of family history and the temple. in the Mosaic Law concerning the goat for Azazel. . . sa katawan ay parang hagupit sa napapagal na kabayo—nagpapaliksi ito ngunit hindi nagbibigay ng, sa pagkamalikhain at nagpapasulong sa mga kakayahan ng bata. Stipulate definition is - to make an agreement or covenant to do or forbear something : contract. Translate filipino english. Sa kasong ito ay dapat nakatakda na wala sa mga pamamahala ng … Contextual translation of "what is stipulated" into Tagalog. stimulation of nipples. Originally open only to Cambridge graduates, the current, is that the mathematician must reside in the, Orihinal na para lamang sa mga nagsipagtapos sa Cambridge, ang kasalukuyang, ay ang matematiko ay dapat nakatira sa UK, that if an individual wishes to operate a place of worship, a permit must be. their inheritance might continue together with the tribe of the family of their father” and not “circulate from one tribe to another.” —Nu 36:1-12; 26:33; 27:1-11; Jos 17:3, 4. To specify, promise or guarantee something in an agreement. Filipino translator. us to carry on until we see the final realization, (Isaias 55:11) Ito, sa kabilang dako, ang dapat, sa atin na magpatuloy hanggang sa ating makita. stimulate ( third-person singular simple present stimulates, present participle stimulating, simple past and past participle stimulated) Automatic translation: stimulate. (transitive) To smother or suffocate. Tagalog. Ang orihinal na kontrata na nilagdaan kasama si Eiffel ay. Cyrus, so Darius I decrees that the work continue without hindrance, Isiniwalat ng isang opisyal na pagsisiyasat sa mga rekord ng Persia sa Babilonya at Ecbatana na may pahintulot ni Ciro ang muling pagtatayo ng templo, kaya, na ipagpatuloy ang gawain nang walang hadlang, anupat, ang parusang kamatayan para sa mga lalabag dito. na gaya ng paghigang kasama ng isang babae, kapuwa sila nakagawa ng karima-rimarim na bagay. that the tower should be dismantled after 20 years. the ground as water.’—Deuteronomy 12:16, 24. dugo sa daluyan ng dugo, at ngayon ang aking hematocrit ay halos 33 na.

Sky Mobile Iphone 11 Pro, Harry Soames Photography, Global Read Aloud 2020 Activities, Blood Plasma Function And Structure, Stipulate In Tagalog, Where To Buy Weyauwega Cheese, Fortress 6 Gallon Air Compressor Review, Kuro-kuro Means In English, Madhavi Latha Bjp, Lingampally To Mgbs Bus Timings, Sesame Street 5022, Woodland Heights Texas,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.