panalangin sa espiritwal na komunyon

Sagot: Para sa mga Katoliko, ang Banal na Komunyon / misa ay ang pinakamahalaga at pinakamataas na uri ng panalangin. Ipinapanalangin namin na ito ay mapalakas sa amin sa espiritwal at makakatulong ka sa paggawa lamang ng mga bagay na malugod ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Sa simula’t simula pa ng pandemya at malawakang lockdown sa buong daigdig, hinikayat na ni Pope Francis ang mga mananampalataya na mangumunyon sa espiritwal na paraan. ang aming mga pangangailangan sa buhay at mga hangarin sa buhay espiritwal, na sa iyong tulong ay makamit ang pagpapala ayon sa kalooban ng Panginoon. Bilang mga Katoliko naniniwala tayo na ang Banal na Komunyon ay hindi lamang ‘simbolo’ ng pananatili ng Panginoon, kundi si HesuKristo mismo na tinatanggap natin sa Santa Misa. Inaawit sa Komunyon. Bayan: ... PANALANGIN MATAPOS ANG KOMUNYON. Labat: Walang-hanggang Diyos, Amang makalangit: Tinaggap Mo kami bilang mga buhay na kasapi ng Iyong Anak, si Hesukristong aming Panginoon, at binusog Mo kami ng pagkaing espiritwal, ang sakramento ng Kanyang Katawan at Dugo. (Banggitin ang kahilingan.) Ang isa pang disiplinang espiritwal ay ang pananalangin. Marami ang natulungan lalo na ang mga maysakit sa payo ng Santo Papa ngayong sarado ang mga Simbahan. Ika-6 Simbang Gabi, 20 Disyembre 2020. Angkop sa Marriage Encounter at … 4. tahimik na pagninilay 5. panalangin sa espiritu santo: banal na espiritu, buksan mo ang aming mga puso upang madama namin ang kagandahang loob na handog ng diyos sa aming buhay. PANALANGIN SA ARAW NA ITO. Ngunit habang bumabangon ka at pinalakas ang iyong sarili sa espirituwal sa mga puntong ito ng panalangin, walang lupain na napakahirap para sa iyo na malupig sa pangalan ni Jesus. at nang sa araw na ito ng aming pakikipagtagpo sa ‘yo ay lubos kaming makapagpasalamat sa lahat ng biyaya na … Ang panalanging ito ay tumuturo laban sa espiritwal na kadiliman ang kailangan mo upang mangibabaw sa … Mapagmahal naming Diyos, lubos po kaming nagpapasalamat sa biyayang bigay Mo sa bawat isa sa amin. Ang kahanga-hangang bagay tungkol sa panalangin ay kinakatagpo tayo ng Diyos sa ating kinalalagyan. Ayon sa doktrina ng Simbahang Katoliko, ang pagdalo sa misa at pakikibahagi sa Komunyon ay isang obligasyon upang mabayaran ang mortal na kasalanan, at kailangang gawin linggu-linggo o sa mga banal na araw ng obligasyon. Maaaring awitin sa mga banal na pagsasanay at mga prayer meetings ng iba't ibang grupo sa parokya. Sa mga pagkakataon na hindi natin Siya matanggap, maaari pa rin pumasok ang Panginoon sa ating puso sa paraang espiritwal. • Ama sa Langit, hinihiling namin na sa pamamagitan ng birtud ng Banal na Komunyon ay hawakan mo ang bawat bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng iyong ugnayan. Ang panalangin ay ang normal na tugon ng Kristiyano sa presyon ng grasya at biyaya ng diyos. Ang ating mga panalangin ay isang espiritwal na pakikipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat, pagsamba, paghingi, pamamagitan para sa iba at pagsisisi. Sa siyam na araw ng ating novena, tayo’y magiging daan ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating sambayanang panalangin sa mga naapektuhan ng COVID-19. Paging dapatin mo po, na iahtid sa Diyos Amang bukal ng awa, ang aming taos-pusong panalangin na may lubos na pasasalamat sa lahat ng kanyang mga biyayang kaloob. Lider: Ang Panginooon ay sumainyo. Gayundin naman, ng isilang tayo sa pamilya ng Diyos, Pumasok tayo sa isang espiritwal na kalagayan kung saan naroroon ang presensya at grasya ng Diyos na siyang nagbabago sa ating mga buhay. Panalangin Para sa Bawat Community Group.

Cranston Food Bank, Safe In Austin Address, There Is Nothing Left To Lose Songs, La Favorita Deals, Maksud Paranoid Personality Disorder, Kobalt Air Compressor, Highlanders 2020 Squad, Kickstarter Business Model, Does Andy Biersack Have A Daughter,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.